Studiu experimental, comparativ, pe sexe, privind relaţia dintre greut

Studiu experimental, comparativ, pe sexe, privind relaţia dintre greutate, talie şi dimensiuni circulare la populaţia adultă

Prezentul studiu a fost realizat de studenţii subgrupei 621/B, anul II, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Bacău, secţia Kinetoterapie şi motricitate specială, sub îndrumarea doamnei lector universitar Tatiana Balint: Comănescu Cristina, Goldan Mirela, Rîşchitor Lucia, Luca Ramona, Boghian Lavinia, Macovei Corina, Nemţanu Carmen, Mihăilescu Daniela, Badareu Dumitru, Graciov Alexandru, Bilbor Ioan.

Cuvinte cheie: greutate, talie, obezitate, perimetre, indice

Rezumat
Studiul a fost realizat în perioada decembrie 2006 – ianuarie 2007 pe un eşantion de 60 de persoane cu vârste între 20 – 55 de ani. Au fost formate patru (4) grupuri. Subiecţii au fost aleşi în funcţie de vârstă şi sex.
Obiectivul principal al studiului a fost identificarea prin comparaţie, pe sexe, a modificărilor parametrilor somatici greutate, înălţime şi dimensiuni circulare la populaţia adultă cu vârste între 20 – 55 de ani.
Femeile sunt afectate de obezitate odată cu înaintarea în vârstă; dacă la grupa de vârstă 20 – 30 de ani numărul bărbaţilor obezi este dublu faţă de numărul femeilor, la grupa de vârstă 31 – 55 de ani femeile sunt cele care deţin procentul majoritar (60%).
Indicele mezoscheletic este specific femeilor indiferent de vârstă, în comparaţie cu bărbaţii. Odată cu înaintarea în vârstă indicele Giufrida Ruggieri se modifică atât pentru femei cât si pentru bărbaţi.
Foarte puţine persoane au dezvoltare proporţională, conform indicelui A. Ionescu. Indiferent de vârstă bărbaţii sunt mai bine proporţionati faţă de femei (65 -70%).
Odată cu înaintarea în vârstă femeile dobândesc o osatură puternică, cu un procent sensibil mai mare decât al bărbaţilor (F – 52%, B – 48%).

Experimental comparative survey, according to sex, with regard to the intercourse among weight, height and circular dimensions of grown adult population
The survey was conducted from december 2006 to january 2007 on a group of 60 people aged 20 to 55. Four (4) groups of people were formed. The subjects were selected by age and sex.
The main objective of the study was to identify, by comparison of sexes, the change of somatical parameters: weight, height and circular dimensions of the adult population aged 20 to 55.
As they age, women are more affected by obesity; while the number of obese men aged 20 to 30 is twice as big as the women’s, the latter hold the majority (60%) in the 31-55 group of age.
The mid-skelletal index is typical to women, regardless of age, compared to men. As one ages, the Giufrida Ruggieri index changes both for men and women.
Very few people are proportionally developed, according to the A. Ionescu index. Regardless of age, men are better proportioned than women (65-70%).
As they age, women acquire a strong skeleton, in a slightly higher percentage than men (W – 52%, M – 48%).

1. Introducere

Menţinerea unei greutăţi corporale normale este esenţială pentru o persoană sănătoasă. Kilogramele în plus cresc riscul apariţiei celor mai frecvente şi grave afecţiuni precum obezitatea, bolile de inima, accidentul vascular cerebral, diabetul etc.
2. Ipoteze

Prin prezentul studiu ne-am propus să evidenţiem faptul că odată cu înaintarea în vârstă în special femeile, dar şi bărbaţii au greutăţi cu mult mai mari faţă de cele normale.
De asemenea, corpul femeilor este predispus spre schimbări mai mult decât bărbaţii, schimbări care vor fi puse în evidenţă prin relaţii de proporţionalitate între greutate, înălţime şi dimensiuni circulare.
3. Scop, obiective

Perimetrele corpului furnizează date cu ajutorul cărora, pe baza unor formule, se pot calcula indici care arată nivelul sau gradul de obezitate. Indicii antropometrici de proporţionalitate sunt definitorii pentru aprecierea dezvoltării fizice. Pentru a demonstra ipotezele enunţate mai sus ne-am propus urmatoarele obiective:
· Identificarea prin comparaţie, pe sexe, a modificărilor parametrilor somatici greutate, înălţime şi dimensiuni circulare la populaţia adultă cu vârste între 20 – 55 de ani
Exersarea deprinderii de a efectua măsuratori antropometrice (dimensiuni longitudinale şi circulare ale masei somatice)
4. Materiale şi metode

Studiul a fost realizat în perioada decembrie 2006 – ianuarie 2007 pe un eşantion de 60 de persoane cu vârste între 20 – 55 de ani. Au fost formate 4 grupuri a câte 15 persoane, asigurând, pe cât posibil o anumită omogenitate în ceea ce priveşte vârsta:
Grupul 1: femei cu vârste între 20 -30 de ani (media de vârsta – 20 ani)
Grupul 2: barbati cu vârste între 20 -30 de ani (media de vârsta – 22 ani)
Grupul 3: femei cu vârste între 31 – 50 de ani (media de vârsta – 42 ani)
Grupul 4: bărbaţi cu vârste între 31 – 50 de ani (media de vârsta – 39 ani)
Subiecţii au fost aleşi în funcţie de vârstă şi sex. Măsuratorile s-au făcut pe 68 de persoane, femei şi bărbaţi, cu vârste între 20 – 55 de ani. 8 persoane au fost excluse din studiu pentru a asigura omogenitate grupelor de femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte numărul lor şi vârsta. Persoanele nu au fost excluse aleatoriu. Astfel, au fost excluse ultimele 2 persoane de sex feminin din grupul de 20 – 30 de ani şi câte 3 persoane din fiecare grup al intervalului de vârsta 31 – 55 de ani. Au fost excluşi bărbaţii care aveau vârstele cele mai înaintate pentru a se scădea media de vârsta a grupului şi femeile cu vârste care nu aveau corespondent în grupul bărbaţilor, tot în ideea de a obţine o oarecare omogenizare a vârstei.
Parametrii măsuraţi au fost greutatea, înaltimea, bustul şi perimetrele pentru cap, gât, torace, trunchi, abdomen, braţ, antebraţ, pumn, coapsă, genunchi, gambă, gleznă. Folosind aceste date au fost calculaţi indici reprezentând relaţii de proporţionalitate între G, T şi perimetre. S-a întocmit câte o „Fişă de evaluare somatică” pentru fiecare persoană măsurată, fişă pe care o prezentăm în Anexă.
Nu au fost luate în calcul alte date despre subiecţi, cum ar fi: persoane active/sedentare, afecţiuni anterioare sau prezente, fumător sau nefumător, număr de naşteri la femei etc. factori care ar fi ajutat la identificarea cauzelor modificărilor somatice pe parcursul înaintării în vârsta. Singurele criterii au fost vârsta şi sexul.
5 Concluzii

Femeile sunt afectate de obezitate odată cu înaintarea în vârstă, deoarece, dacă la grupa de vârstă 20 – 30 de ani numărul bărbaţilor obezi este dublu faţă de numărul femeilor, la grupa de vârsta 31 – 55 de ani femeile sunt cele care deţin procentul majoritar (60%).
Indicele mezoscheletic este specific femeilor indiferent de vârstă, în comparaţie cu bărbaţii. Odată cu înaintarea în vârstă indicele Giufrida Ruggieri se modifică; astfel, nici un bărbat nu mai înregistrează indice macroscheletic după 30 de ani, iar numărul femeilor cu acelaşi indice scade, crescând însă procentele şi în cazul bărbaţilor şi al femeilor care înregistrează valori specifice indicelui brahischeletic, mai mult în cazul bărbaţilor decât al femeilor (57%).
Foarte puţine persoane au dezvoltare proporţională, conform indicelui A. Ionescu. Indiferent de vârstă bărbaţii sunt mai bine proporţionati faţă de femei (65 -70%). Sub valorile standard se situează mai ales femeile (70%) şi peste valorile standard se află bărbaţii cu 65 – 70%.
Femeile au, în special, o dezvoltare normală a staturii în tinereţe, iar bărbaţii o dezvoltare puternică a osaturii. Odată cu înaintarea în vârstă proporţiile se schimbă; nici bărbaţii şi nici femeile nu mai prezintă o dezvoltare normală a osaturii. Valorile obţinute pentru persoanele incluse în studiu scot în evidenţă că în special femeile dobândesc o osatură puternică odată cu înaintarea în vârstă, cu un procent sensibil mai mare decât al bărbaţilor (F – 52%, B – 48%).

Experimental comparative survey, according to sex, concerning the relationship between weight, height and circular dimensions of adult population

The following survey was realized by the students belonging to 621/B subgroup , 2nd year, from the Faculty of Motion, Sports and Health Sciences Bacau, Kinetic therapy and special motility, under the guiding of Mrs. Tatiana Balint, university lector: Comanescu Cristina, Goldan Mirela, Rischitor Lucia, Luca Ramona, Boghian Lavinia, Macovei Corina, Nemtanu Carmen, Mihailescu Daniela, Badareu Dumitru, Graciov Alexandru, Bilbor Ioan.

Key Words: weight, obesity, perimeters, index

Summary
The survey took place from December 2006 up to January 2007 on a group of 60 people with ages between 20 and 55. Four (4) groups of people were formed. The subjects were selected according to age and sex.
The main objective of the study was to identify, by comparing according to sexes, the change of somatic parameters: weight, height and circular dimensions of adult population with ages between 20 to 55.
As they age, women are more affected by obesity; while the number of obese men with ages between 20 to 30 is twice as big as the women’s, the latter holds the majority (60%) in the 31 – 55 group of age.
The mid-skeletal index is typical of women, regardless of age, compared to men. As one ages, the Giufrida Ruggieri index changes both for men and women.
Very few people are proportionally developed, according to the A. Ionescu index. Regardless of age, men are better proportioned than women (65-70%).
As they age, women acquire a strong skeleton, in a slightly higher percentage than men (W – 52%, M – 48%).

1. Introduction

Maintaining a normal body weight is vital for a healthy person. Extra pounds increase the risk for developing the most frequent and severe illnesses such as obesity, heart diseases, cerebral vascular accidents, diabetes, etc.

2. Hypotheses

In the present study the focus will be on the fact that as people age, not only women but also men weight much more above the normal.
A woman’s body, is also liable to changes more than a man’s body, changes which will be emphasized through proportionality relationships between weight, height and circular dimensions.

3. Purpose, objectives

The body’s parameters provide data which help, according to some formulas, to calculate indexes which show the level or the degree of obesity. The anthropometrically indexes of proportionality are defining for the estimation of physical growth. In order to demonstrate the above hypotheses we suggest the following objectives:
Identifying by means of comparison, according to sexes, the changes of the somatic parameters: weight, height and circular dimensions of the adult population with ages between 20 and 55.
Practicing the ability of performing anthropometrically measurements (longitudinal and circular dimensions of the somatic weight).

4. Materials and methods

The survey took place from December 2006 up to January 2007 on a group of 60 people with ages between 20 and 55. Four (4) groups of 15 people were formed , trying as much as possible to have a certain homogeny in what concerns the age:
1st group: women with ages between 20 and 30 (average age – 20 years)
2nd group: men with ages between 20 and 30 (average age – 22 years)
3rd group: women with ages between 31 and 50 (average age – 42 years)
4th group: men with ages between 31 and 50 (average age – 39 years)

The subjects were selected according to age and sex. The measurements were taken on 68 persons, men and women, with ages between 20 and 55. 8 persons were excluded from the survey in order to assure homogeneity to the groups of women and men in what concerns their number and the average age. Thus, 2 women from the 20 – 30 group of age were excluded and 3 persons from each 31 – 55 group of age. The eldest men were excluded in order to decrease the average age of the group and the women who didn’t have a correspondent in the men’s group were excluded too in order to have a certain homogeneity of the age.
The measured parameters were weight, height, bust and the perimeters for head, neck, chest, abdomen, arm, forearm, fist, thigh, knee, shank, ankle.
Using the data above indexes representing proportionality relationships between G, T and perimeters were calculated. A „Somatic evaluation chart” was drawn up for each of the measured persons, chart which can be found in the Annexes.
Other information (such as: active/sedentary persons, previous or present diseases, smoker or non smoker, number of births for women, etc.) about the subjects weren’t taken into account although this kind of information would have helped us to identify the causes which led to the somatic changes along with the ageing. The only criteria were age and sex.

5. Conclusions

Women are affected by obesity as they age, because, while the number of obese men with ages between 20 and 30 is twice as big as the women’s, the latter holds the majority (60%) in the 31-55 group of age.
The mid-skeletal index is typical of women, regardless of age, compared to men. As they age, the Giufrida Ruggieri index changes; thus, no man has a macro-skeletal index after the age of 30, and the number of women with the same index decreases, but the percentages of men and women which have values specific of the brachy-skeletal index increases, more in the case of men than of women (57%).
Very few people are proportionally developed according to the A. Ionescu index. Regardless of age, men are better proportioned than women (65-70%). Women are situated under the standard values (70%) and men are above the standard values (65-70%).
Women especially have a normal development of height during youth, and men a vigorous development of skeleton. As they age, proportions change; neither men nor women have a normal skeleton development. The values obtained for the persons included in the survey underline the fact that as they age, women acquire a strong skeleton, in a slightly higher percentage than men (W – 52%, M – 48%).